Blue Flower


Cine suntem noi


Colegiul Medicilor Prahova ((în continuare ,,Colegiul’’, ,,Instituția’’ sau ,,Noi’’), cu sediul în Ploiești, str. Tudor Vladimirescu nr. 127, jud. Prahova, tel/fax 0244.595.624, website: https://prahova-colmed.ro, email: office[at]prahova-colmed.ro vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale (modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal) și drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.


Scopurile și baza legală a prelucrărilor


În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Colegiul Medicilor Prahova are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.

Colegiul Medicilor Prahova prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:

 • relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice
 • formulare de acțiuni și reprezentare în instanță
 • organizare/derulare evenimente
 • îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare
 • soluționare a plângerilor
 • desfășurarea raporturilor de muncă
 • accesul la profesia reglementată de medic, pentru cei interesați

Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Colegiu, prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula răspunsuri la punctele de vedere solicitate/a, vă asigura accesul la exercitarea profesiei,  etc.


Temeiul legal al prelucrării datelor


Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce îi revin Colegiului, conform articolului 6 alin. 1 litera c) și e) din GDPR, iar în măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, noi vom solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.

Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Colegiului Medicilor Prahova sunt următoarele:

 • Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
 • Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004
 • Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
 • Codul de procedură civilă

Concret, datele dvs. sunt prelucrate în vederea:

 • pentru a realiza încheierea si derularea diferitelor contracte;
 • pentru îndeplinirea obligațiilor legale care ne revin prin prisma legislației privind organizarea și exercitarea profesiei de medic, dar și prin prisma celorlalte dispoziții legale aplicabile (ex. legislația muncii, legislația fiscală etc.);
 • în baza consimțământului oferit în prealabil (ex. cazuri specifice de marketing și publicitate etc.);
 • pentru atingerea interesului legitim al Colegiului (ex. adoptarea de măsuri de protecție și securitate a angajaților noștri, exercitarea unor drepturi și interese legitime ale Colegiului în cadrul procedurilor contencioase sau necontencioase, în scopuri statistice, științifice etc.).

Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucram


Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Colegiului este de a colecta numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Colegiului sunt următoarele:

Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările persoanelor fizice

 • nume, prenume,
 • detalii de contact - adresă de email sau adresa de domiciliu/reședință, după caz

Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță - în formularea pretențiilor noastre în acțiunile civile, penale, adminstrative, etc. ne rezumăm strict la prelucrarea datelor cu caracter personal, potrivit reglementărilor specifice: Cod de procedura civilă, Cod de procedură penală.

Pentru organizare/derulare evenimente:

 • nume, prenume,
 • funcție, profesie
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, după caz

Pentru formulare specifice:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, după caz

Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:

 • nume, prenume,
 • detalii de contact - adresă de email, aadresa de domiciliu/reședință, după caz

Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii:

 • nume, prenume,
 • funcție
 • denumirea angajatorului
 • detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email

Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Colegiului Medicilor Prahova, strict în conformitate cu prevederile legale.


Sursa datelor cu caracter personal


Colegiul Medicilor Prahova prin serviciile/birourile/compartimentele colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi alte instituții ori entități care se adresează Autorității ori alte persoane vizate) sau din documente publice.

În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal


Nu vom comunica sau transfera vreunui terț, niciuna dintre datele cu caracter personal colectate de la dvs. sau despre dvs.. Cu titlu de excepție, aceste date pot fi comunicate către:

 • alte instituții/autorități ale administrației centrale și locale în vederea redirecționării conform legii a petițiilor greșit îndreptate;
 • alte instituții/autorități ale administrației centrale și locale – când există o obligație legală în acest sens sau în scopul unui interes legitim (apărarea drepturilor colegiului sau membrilor organizației în procedurile contencioase sau necontencioase etc.);
 • instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță, pentru apărarea drepturilor Colegiului sau membrilor organizației în procedurile contencioase sau necontencioase
 • partenerii noștri contractuali sau colaboratori, în cadrul activității de organizare/derulare evenimente adresate membrilor organizației și numai în situația în care ați optat în mod expres pentru astfel de comunicări, cu ocazia înscrierii în organizație sau prin mențiuni exprese ulterioare.

Dezvăluirea datelor către terți se face conform prevederilor legale pentru categoriile de destinatari precizați anterior.


Perioada de stocare a datelor personale/Durata prelucrării


Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru atingerea scopurilor de prelucrare menționate în prezenta politică și cu respectarea duratelor impuse de lege (ex. în materie de arhivare, contabilitate, etc.)


Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora


Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor din Colegiul Medicilor Prahova la adresa: office[at]prahova-colmed.ro sau în scris, pe adresa: Colegiul Medicilor Prahova, mun. Ploiești, str. Tudor Vladimirescu nr. 127, jud. Prahova.