Raspunderea juridica a medicului

COLEGIUL MEDICILOR - ORGAN DE JURISDICTIE PROFESIONALA


Medicul răspunde in fata Colegiului pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR.

Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este medicul. În cazul medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, plângerea se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi desfăşoară activitatea.

Răspunderea disciplinară a membrilor CMR nu se confunda cu răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale, pentru care Colegiul Medicilor nu are competenta de solutionare. De asemenea, Colegiul nu poate stabili raspunderea juridica a vreunei unitati sanitare.

CONDITIILE PLANGERII


Plângerii i se va da curs numai în cazul în care conţine toate elemente de identificare:

a)numele, prenumele, domiciliul şi calitatea patentului;

b)numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea;

c)descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;

d)prejudiciul fizic şi moral creat pacientului;

e)semnătura petentului.

In cazul în care petentul nu poate indica numele şi prenumele medicului împotriva căruia îşi îndreaptă plângerea, dar face dovada demersurilor în acest sens (N.B: dovada acestor demersuri se anxeaza petitiei. Cu titlu de exemplu, constituie dovada a demersurilor copie a cererii adresata unitatii sanitare angajatoare, insotita de dovada inregistrarii acesteia la arhiva unitatii/numarul de inregistrare) , colegiul teritorial va solicita unităţilor sanitare în care medicul îşi desfăşoară activitatea informaţiile necesare identificării acestuia.

Plângerea se va depune personal, prin reprezentant cu împuternicire specială sau poate fi trimisă prin serviciile poştale sau de curierat.

Nu se va da curs plângerilor trimise prin e-mail, fax ori depuse sau trimise în copii, ci se va formula doar un răspuns în care se vor invoca prevederile statutului C.M.R., prezentate succint anterior.

 

Avizari si acreditari

AUTORIZAREA MEDICILOR


  • conditii si incompatibilitati
  • actele necesare inscrierii in CMPh
  • acte necesare eliberarii certificatului de membru

        Actele necesare obtinerii avizului anual a certificatului de membru sunt urmatoarele:

1) Pentru medicii in activitate:
-cererea de avizare anuala a certificatului de membru, se poate descarca de AICI
-copie asigurare malpraxis(conform cu originalul)
-copii diplome puncte EMC(conform cu originalul): 25 obligatorii/an, 200 in 5 ani
-adeverinta de la angajator care sa ateste ca medicul isi desfasoara activitatea in prezent in unitatea respectiva
-alte acte daca s-au modificat

2) Pentru medicii pensionari(in sistem privat):
-cererea de avizare anuala a certificatului de membru, se poate descarca de AICI
-cerere mentinere in activitate exclusiv in privat
-certificat psihiatric (inclusiv parafa medicului psihiatru)
-copie asigurare malpraxis(conform cu originalul)
-copii diplome puncte EMC(conform cu originalul): 40 pentru un an calculat de la data avizului(cu un an inainte de a veni pentru aviz)
-adeverinta de la angajator care sa ateste ca medicul isi desfasoara activitatea in prezent in unitatea respectiva
-alte acte daca s-au modificat 
 
3) Pentru medicii pensionari(in sistem public):
-cererea de avizare anuala a certificatului de membru, se poate descarca de AICI
-cerere mentinere in activitate peste varsta de pensionare in cadrul Spitalului...
-certificat psihiatric (inclusiv parafa medicului psihiatru)
-copie asigurare malpraxis(conform cu originalul)
-copii diplome puncte EMC(conform cu originalul): 40 pentru un an calculat de la data avizului(cu un an inainte de a veni pentru aviz)
-adresa Spital pentru mentinerea in activitate
-Referat ordonatorul principal de credite(Cons.Local,Cons.Jud.)
-alte acte daca s-au modificat 

 ELIBERARE CERTIFICAT PROFESIONAL CURENT


TRANSFERUL CATRE ALT COLEGIU TERITORIAL


DESFASURAREA ACTIVITATII MEDICALE PE RAZA ALTUI COLEGIU TERITORIAL


ACTUALIZAREA DATELOR


AVIZAREA INFIINTARII CABINETELOR MEDICALE


  • acte necesare

 

Exercitarea profesiei

Practicarea profesiei de medic de catre o persoana care nu are acesta calitate constituie infractiune si se pedepseste conform Codului penal, cu modificarile si completarile ulterioare, se precizeaza expres in Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.

"Exercitarea fara drept, a unei profesii sau activitati pentru care legea cere autorizatie ori exercitarea acestora in alte conditii decat cele legale, daca legea speciala prevede ca savarsirea unor astfel de fapte se sanctioneaza potrivit legii penale, se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda" (art.348, Cod Penal)

Cotizatia de membru si alte taxe

COTIZATIA DE MEMBRU


Potrivit Deciziei nr. 5/2008 a C.N. al C.M.R., cu modificarile si completarile ulterrioare

  • membrii C.M.R. are exercita profesia de medic sau care ocupa o functie in baza calitatii de med au obligatia de a achita lunar cotizatia de membru in valoare de 50 de lei; prin exceptie, medicii care nu desfasoara activitate medicala sunt obligati la plata unei cotizatii in valoare de 5 lei pe luna
  • medicii pensionari care nu mai exercită activităţi medicale şi doresc să îşi păstreze calitatea de membru al Colegiului Medicilor din România plătesc lunar o cotizaţie în cuantum de 5 RON.
  • Cotizaţia se plăteşte lunar până cel mai târziu pe data de 15 a lunii următoare celei pentru care se datorează.
  • Pentru cotizaţiile plătite ulterior acestei date se datorează penalităţile prevăzute de lege.

Plata cotizatiei se poate face direct la sediul Colegiul Medicilor din Judetul Prahova sau in contul urmator:

TAXE PENTRU SERVICIILE PRSTATE DE CATRE C.M.PRAHOVA


  • eliberare aviz anual - fara taxa
  • inscriere in organizatie: 50 de lei, stabilita prin Decizia nr. 4/207 a C.N. al C.M.R.

EMC

In vederea cresterii gradului de pregatire profesionala si asigurarii unui nivel ridicat al cunostintelor medicale, medicii sunt obligati sa efectueze un numar de cursuri de pregatire si alte forme de educatie medicala continua si informare in domeniul stiintelor medicale, pentru cumulare numarului de credite stabilite in acest sens de catre Colegiul Medicilor din Romania. Sunt creditate programele, precum si alte forme de educatie medicala continua avizate de C.M.R.

Sistemul de credite de educatie medicala continua, pe baza caruia se evalueaza activitatea de perfectionare profesionala a medicilor este stabilit de catre Consiliuliul National al Colegiului Medicilor din Romania.

Free Joomla templates by L.THEME