Blue Flower

COLEGIUL MEDICILOR - ORGAN DE JURISDICTIE PROFESIONALA


Medicul răspunde in fata Colegiului pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR.

Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este medicul. În cazul medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, plângerea se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi desfăşoară activitatea.

Răspunderea disciplinară a membrilor CMR nu se confunda cu răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale, pentru care Colegiul Medicilor nu are competenta de solutionare. De asemenea, Colegiul nu poate stabili raspunderea juridica a vreunei unitati sanitare.

In consecinta:

 • daca plangerea vizeaza o abatere disciplinara (nerespectare a legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a prezentului statut, a deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale Colegiului Medicilor din România, precum şi orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Colegiului Medicilor din România) va puteti adresa cu o petitie, Colegiului, cu respectarea condițiilor prezentate mai jos.
 • daca va considerati vatamat ca urmare a savarsirii unei infractiuni de catre medic, va puteti adresa unitatilor subordonate Politiei Romane sau Ministerului Public
 • pentru acuze de malpraxis, va puteti adresa Comisiei de monitorizare și competență profesională, pentru cazurile de malpraxis din cadrul Directiei de Sanatate Publica Prahova
 • daca sunteti nemultumiti de conditiile de igiena si sanatate publica de care ati beneficiat in cadrul unei unitati sanitare prahovene, va puteti adresa Directiei de Sanatate Publica Prahova sau Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor Prahova
   

CONDITIILE PLANGERII (potrivit art. 457 alin. 1 din Legea 95/2006, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, art. 116 din Statutul Colegiului Medicilor din România)

Plângerea să fie depusă in termen, anexând dovezi care certifică momentul cunoașterii prejudiciului
Acţiunea disciplinară poate fi pornită în termen de cel mult 6 luni de la data săvârşirii faptei sau de la data cunoaşterii consecinţelor prejudiciabile.
 
Plângerea să fie depusă de către:
 1. pacient în nume propriu, prin reprezentat legal, prin împuternicit;
 2. succesorii pacientului decedat.

Plângerea să conțină toate elemente de identificare:

 1. numele, prenumele, domiciliul şi calitatea patentului;
 2. numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea;
 3. descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;
 4. prejudiciul fizic şi moral creat pacientului;
 5. semnătura olografă a petentului, în original, sau semnătura electronică extinsă, în condiţiile prevăzute de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, republicată, cu completările ulterioare.

In cazul în care petentul nu poate indica numele şi prenumele medicului împotriva căruia îşi îndreaptă plângerea, dar face dovada demersurilor în acest sens (N.B: dovada acestor demersuri se anxeaza petitiei. Cu titlu de exemplu, constituie dovada a demersurilor copie a cererii adresata unitatii sanitare angajatoare, insotita de dovada inregistrarii acesteia la arhiva unitatii/numarul de inregistrare) , colegiul teritorial va solicita unităţilor sanitare în care medicul îşi desfăşoară activitatea informaţiile necesare identificării acestuia.

Adresa de contact pentru transmiterea petițiilor:

 • plangerile in format letric, in original, se trimit pe adresa: Colegiul Medicilor Prahova,Ploiesti, str. Tudor Vladimirescu nr. 127, jud. Prahova
 • numai plangerile semnate electronic, in conditiile Legii 455/2001, pe adresa de email: office(@)prahova-colmed.ro
  • IMPORTANT: Nu sunt considerate ca fiind semnate electronic si in consecinta nu se iau in considerare plangerile semnate olograf si inserate in adresa de email sau atasate acesteia in diferite formate (ex. jpeg, tif, pdf, etc.)