Raspunderea juridica a medicului

COLEGIUL MEDICILOR - ORGAN DE JURISDICTIE PROFESIONALA


Medicul răspunde in fata Colegiului pentru nerespectarea legilor şi regulamentelor profesiei medicale, a Codului de deontologie medicală şi a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Colegiului Medicilor din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate de organele de conducere ale CMR, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale CMR.

Plângerea împotriva unui medic se depune la colegiul al cărui membru este medicul. În cazul medicilor cetăţeni ai unui stat membru al UE, ai unui stat aparţinând SEE sau ai Confederaţiei Elveţiene, plângerea se depune la colegiul în a cărui rază medicul îşi desfăşoară activitatea.

Răspunderea disciplinară a membrilor CMR nu se confunda cu răspunderea penală, contravenţională sau civilă, conform prevederilor legale, pentru care Colegiul Medicilor nu are competenta de solutionare. De asemenea, Colegiul nu poate stabili raspunderea juridica a vreunei unitati sanitare.

CONDITIILE PLANGERII


Plângerii i se va da curs numai în cazul în care conţine toate elemente de identificare:

a)numele, prenumele, domiciliul şi calitatea patentului;

b)numele, prenumele şi locul de muncă ale medicului împotriva căruia se face plângerea;

c)descrierea faptei şi indicarea datei când aceasta a avut loc;

d)prejudiciul fizic şi moral creat pacientului;

e)semnătura petentului.

In cazul în care petentul nu poate indica numele şi prenumele medicului împotriva căruia îşi îndreaptă plângerea, dar face dovada demersurilor în acest sens (N.B: dovada acestor demersuri se anxeaza petitiei. Cu titlu de exemplu, constituie dovada a demersurilor copie a cererii adresata unitatii sanitare angajatoare, insotita de dovada inregistrarii acesteia la arhiva unitatii/numarul de inregistrare) , colegiul teritorial va solicita unităţilor sanitare în care medicul îşi desfăşoară activitatea informaţiile necesare identificării acestuia.

Plângerea se va depune personal, prin reprezentant cu împuternicire specială sau poate fi trimisă prin serviciile poştale sau de curierat.

Nu se va da curs plângerilor trimise prin e-mail, fax ori depuse sau trimise în copii, ci se va formula doar un răspuns în care se vor invoca prevederile statutului C.M.R., prezentate succint anterior.

 


Print  

Free Joomla templates by L.THEME