PDF Print E-mail

CARE SUNT ATRIBUTIILE COLEGIULUI MEDICILOR?

Atribuţiile acestei organizaţii se regăsesc într-o serie de acte normative, din care reamintim:

 • Ordinul M.S.F. 698/2001 pentru aprobarea unor metodologii privind angajarea, transferarea si detasarea medicilor, farmacistilor, biologilor, biochimistilor si chimistilor, precum si a altui personal de specialitate cu studii superioare din unitatile sanitare publice
  • avizeaza tematica de concurs şi bibliografia stabilită de unităţile care publică posturile;
  • desemneaza un medic primar in specialitatea postului scos la concurs, care sa faca parte ca membru in Comisia de examinare
 • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii
  • asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de medic, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară;
  • apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale medicului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului medical;
  • atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională ale membrilor săi;
  • întocmeşte, actualizează permanent Registrul unic al medicilor, administrează pagina de Internet pe care este publicat acesta şi înaintează trimestrial Ministerului Sănătăţii Publice un raport privind situaţia numerică a membrilor săi, precum şi a evenimentelor înregistrate în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic;
  • asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică;
  • elaborează şi adoptă Statutul Colegiului Medicilor din România şi Codul de deontologie medicală;
  • acordă aviz consultativ ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală elaborate de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătăţii;
  • stabileşte şi reglementează regimul de publicitate a activităţilor medicale;
  • controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a medicilor şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical;
  • promovează şi stabileşte relaţii pe plan extern cu instituţii şi organizaţii similare;
  • organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională;
  • promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională;
  • sprijină instituţiile şi acţiunile de prevedere şi asistenţă medico-socială pentru medici şi familiile lor;
  • organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către medicii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene;
  • participă, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Ministerul Sănătăţii Publice, la stabilirea numărului anual de locuri în unităţile de învăţământ superior de profil medical acreditate, precum şi a numărului de locuri în rezidenţiat;
  • colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele ce privesc asigurarea sănătăţii populaţiei;
  • colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice la elaborarea reglementărilor din domeniul medical sau al asigurărilor sociale de sănătate;
  • propune criterii şi standarde de dotare a cabinetelor de practică medicală independentă, indiferent de regimul proprietăţii, şi le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii Publice.
 • Ordinul M.S.P. 284/2007 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice
  • desemneaza un membru in Comisia de concurs, care are statut de observator
 • Legea 118/2007 privind organizarea şi funcţionarea activităţilor şi practicilor de medicină complementară/alternativă
  • impreuna cu Ministerul Sănătăţii Publice Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul Farmaciştilor din România, elaboreaza normele privind practicarea medicinei complementare/alternative şi în anumite instituţii medicale alături de medicina clasică, alopată
  • impreuna cu Ministerul Sănătăţii Publice Colegiul Medicilor Dentişti din România şi Colegiul Farmaciştilor din România si cu consultarea Ordinului Practicienilor de Medicină Complementară/Alternativă, stabileste curriculum de studii pentru instituţiile care pregătesc practicieni de medicină complementară/alternativă pentru a garanta nivelul de calificare.