Legea 95/2006 PDF Print E-mail
Written by consilier juridic Dan Gidiuta   
Friday, 18 May 2007 19:20

Potrivit Legii 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii Colegiului Medicilor ii revin urmatoarele atributii:


 • În calitate de autoritate competentă română, monitorizează şi controlează, alături de Ministerul Sănătăţii Publice exercitarea profesiei de medic în România - art. 373
 • În cazul în care un medic îşi întrerupe activitatea profesională sau se află într-o situaţie de incompatibilitate pe o perioadă mai mare de 5 ani, atestă competenţa profesională a acestuia, în vederea reluării activităţii medicale - art. 386
 • Exercită acţiunea civilă sau sesizează, după caz, organele de urmărire penală ori autorităţile competente, pentru urmărirea şi trimiterea în judecată a persoanelor care îşi atribuie sau care întrebuinţează fără drept titlul ori calitatea de medic sau care practică în mod nelegal medicina în România - art. 387 alin. 2
 • Colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice în vederea acordării accesului la una din activităţile de medic pe teritoriul României, pentru medicii cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene, ai unui stat aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene care doresc sa presteze definitiv, ori cu caracter temporar/ocazional servicii medicale în România - art. 388 alin. 1 si art. 396 alin. 1
 • asigură aplicarea regulamentelor şi normelor care organizează şi reglementează exercitarea profesiei de medic, indiferent de forma de exercitare şi de unitatea sanitară în care se desfăşoară - art. 406 alin. 1 lit. a)
 • apără demnitatea şi promovează drepturile şi interesele membrilor săi în toate sferele de activitate; apără onoarea, libertatea şi independenţa profesională ale medicului, precum şi dreptul acestuia de decizie în exercitarea actului medical - art. 406 alin. 1 lit. b)
 • atestă onorabilitatea şi moralitatea profesională ale membrilor săi - art. 406 alin. 1 lit. c)
 • întocmeşte, actualizează permanent Registrul unic al medicilor, administrează pagina de Internet pe care este publicat acesta şi înaintează trimestrial Ministerului Sănătăţii Publice un raport privind situaţia numerică a membrilor săi, precum şi a evenimentelor înregistrate în domeniul autorizării, controlului şi supravegherii profesiei de medic - art. 406 alin. 1 lit. d)
 • asigură respectarea de către medici a obligaţiilor ce le revin faţă de pacient şi de sănătatea publică - - art. 406 alin. 1 lit. e)
 • elaborează şi adoptă Statutul Colegiului Medicilor din România şi Codul de deontologie medicală - art. 406 alin. 1 lit. f)
 • elaborează ghiduri şi protocoale de practică medicală, pe niveluri de competenţe ale unităţilor sanitare, şi le propune spre aprobare Ministerului Sănătăţii Publice. Elaborarea ghidurilor şi protocoalelor de practică medicală poate fi delegată asociaţiilor profesional-ştiinţifice ale medicilor - art. 406 alin. 1 lit. g)
 • stabileşte şi reglementează regimul de publicitate a activităţilor medicale - - art. 406 alin. 1 lit. h)
 • controlează modul în care sunt respectate de către angajatori independenţa profesională a medicilor şi dreptul acestora de decizie în exercitarea actului medical - - art. 406 alin. 1 lit. i)
 • promovează şi stabileşte relaţii pe plan extern cu instituţii şi organizaţii similare - - art. 406 alin. 1 lit. j)
 • organizează judecarea cazurilor de abateri de la normele de etică profesională, de deontologie medicală şi de la regulile de bună practică profesională, în calitate de organ de jurisdicţie profesională - - art. 406 alin. 1 lit. k)
 • promovează interesele membrilor săi în cadrul asigurărilor de răspundere civilă profesională - - art. 406 alin. 1 lit. l)
 • sprijină instituţiile şi acţiunile de prevedere şi asistenţă medico-socială pentru medici şi familiile lor - - art. 406 alin. 1 lit. m)
 • organizează centre de pregătire lingvistică, necesare pentru exercitarea activităţii profesionale de către medicii cetăţeni ai statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European sau ai Confederaţiei Elveţiene - - art. 406 alin. 1 lit. n)
 • participă, împreună cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi cu Ministerul Sănătăţii Publice, la stabilirea numărului anual de locuri în unităţile de învăţământ superior de profil medical acreditate, precum şi a numărului de locuri în rezidenţiat - - art. 406 alin. 1 lit. o)
 • colaborează cu organizaţii de profil profesional-ştiinţific, patronal, sindical din domeniul sanitar şi cu organizaţii neguvernamentale în toate problemele ce privesc asigurarea sănătăţii populaţiei - - art. 406 alin. 1 lit. p)
 • colaborează cu Ministerul Sănătăţii Publice la elaborarea reglementărilor din domeniul medical sau al asigurărilor sociale de sănătate - - art. 406 alin. 1 lit. q)
 • propune criterii şi standarde de dotare a cabinetelor de practică medicală independentă, indiferent de regimul proprietăţii, şi le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii Publice - - art. 406 alin. 1 lit. r)
 • prin structurile naţionale sau teritoriale, colaborează în domeniul său de competenţă cu Ministerul Sănătăţii Publice, cu instituţii, autorităţi şi organizaţii : la formarea, specializarea şi perfecţionarea pregătirii profesionale a medicilor; stabilirea şi creşterea standardelor de practică profesională în vederea asigurării calităţii actului medical în unităţile sanitare; elaborarea metodologiei de acordare a gradului profesional şi tematica de concurs; iniţierea şi promovarea de forme de educaţie medicală continuă în vederea ridicării gradului de competenţă profesională a membrilor săi; elaborarea criteriilor şi standardelor de dotare a cabinetelor de practică medicală independentă, pe care le supune spre aprobare Ministerului Sănătăţii Publice; promovarea şi asigurarea cadrului necesar desfăşurării unei concurenţe loiale bazate exclusiv pe criteriile competenţei profesionale; reprezentarea medicilor cu practică independentă care desfăşoară activităţi medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; consultările privind normele de acordare a asistenţei medicale în domeniul asigurărilor sociale de sănătate - - art. 406 alin. 2.
 • avizează înfiinţarea cabinetelor medicale private, indiferent de forma lor juridică şi participă, prin reprezentanţi anume desemnaţi, la concursurile organizate pentru ocuparea posturilor din unităţile sanitare publice - art. 406 alin. 3